Een ogenblik geduld a.u.b.

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

door Renate Janssen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. De partners bundelen hun krachten voor een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen. Zij dragen ieder vanuit de eigen rol en expertise bij aan de bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren voor) en een tijdige, optimale behandeling van ondervoeding bij ouderen. De partners van het POO zijn beroeps- en bracheorganisaties in het medische en sociale domein, patiënten- en ouderenorganisaties en kennispartners.

Iedere partner levert binnen de mogelijkheden een onderling afgestemde bijdrage aan een onderdeel van en/of een van de stappen van aanpak van ondervoeding bij ouderen. Dit vraagt om samenhang, sturing en coördinatie vanuit het POO.  Activiteiten van het partnernetwerk om de doelstellingen te bereiken zijn:

  • (Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein.
  • Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen naar concrete activiteiten.
  • Initiëren en/of coördineren van activiteiten in zowel de eigen organisatie als gezamenlijk met andere organisaties.
  • Actieve bijdrage leveren aan de verspreiding, invoering en borging van de aanpak van ondervoeding gericht op de eigen achterban en in samenwerkingsverbanden in het medische, sociale en publieke domein.
  • Voorstellen doen voor agendasetting over de aanpak van ondervoeding bij landelijke partijen.
  • Zorgen voor korte lijnen tussen wetenschap en praktijk.

 

Anjo Geluk, Raad van Ouderen, tijdens de oprichtingsbijeenkomst;
“Informatie over ondervoeding en de gevolgen hiervan moet makkelijker te vinden zijn voor ouderen, zodat ze beter voorbereid zijn op later. Nu zien zij onvoldoende het belang in van het voorkomen van ondervoeding, ook door hen zelf.”

 

Het Partnernetwerk is een initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Kenniscentrum Ondervoeding ziet de oprichting van en samenwerking met het POO als een belangrijke ontwikkeling om geformuleerde ambities in de landelijke gezondheidsbeleid en Dialoognota Ouder worden 2020-2040, gericht op ouderen en hun naasten, te realiseren.

Het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen en het Kenniscentrum Ondervoeding hebben bewustwording van ondervoeding als belangrijke ambitie. Wij willen dat in 2040 50% van de thuiswonende ouderen weet wat ondervoeding is, dat ondervoeding een risico is voor de afname van vitaliteit, invloed heeft op zelfstandig functioneren en participatie, risico’s kennen, bij zichzelf en naasten een verhoogd risico signaleren en weten hoe te handelen bij een verhoogd risico.

Met elkaar willen en kunnen we het verschil maken, daarom start POO de gezamenlijke Bewustwordingsactie GOED GEVOED OUDER WORDEN voor ouderen, hun naasten en professionals in zorg en welzijn.

Bron: Landelijk ROS-netwerk.

 

Wat doet Proscoop

Onze adviseurs zijn betrokken bij de aanpak van ondervoeding van kwetsbare ouderen in de regio Apeldoorn en regio Zwolle. Adviseur Anita Lahuis is betrokken bij de regio Apeldoorn. In de gemeente Apeldoorn is reeds eerder een zorgpad voor professionals in zorg en sociaal domein en een signaleringskaart ontwikkeld. In de regio Zwolle adviseren onze adviseurs Elma van Dongen en Hans Peter Wittingen de projectgroep en klankbordgroep in de aanpak van ondervoeding ouderen.

 

Signaleringskaart Ondervoeding

Zorgpad Ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Ondervoeding bij Ouderen

Tekenbord-POO-persbericht.pptx